REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO FEBEBIELIZNA.PL

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.febebielizna.pl, dalej zwany Sklepem Internetowym lub Serwisem.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Małgorzatę Litwa i Adam Litwa prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE FEBE, pod adresem ul. Kościuszki 3, 32-400, Myślenice, NIP spółki cywilnej 6810002494, REGON spółki cywilnej 356692947, adres poczty elektronicznej: biuro@febebielizna.pl, numer telefonu 12 27 236 28 dalej zwani łącznie Sprzedawcą lub Właścicielem.
 3. Regulamin sklepu internetowego skierowany jest  do konsumentów oraz do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, w razie gdy dane postanowienie regulaminu stanowi inaczej może on być zwrócony osobno do konsumentów oraz przedsiębiorców.
 4. Zgodnie z niniejszym regulaminem, administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym jest Sprzedawca. Polityka prywatności, opublikowana na stronie sklepu internetowego zawiera zasady przetwarzania danych osobowych, przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analiz danych. Korzystanie oraz robienie zakupów w Sklepie Internetowym, podobnie związane z tym podawanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności, gdzie podanie danych osobowych jest wymagane.

§2

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzi sprzedaż detaliczna odzieży i innych produktów wyszczególnionych na stronie.
 2. Sklepie Internetowym febebielizna.pl świadczy następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@febielizna.pl.
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
 5. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia oraz w momencie rezygnacji z jego złożenia.
 7. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania wypełniania Formularza Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 8. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres FEBE S.C., ul. Kosciuszki 3, 32-400 Myślenice lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@febebielizna.pl.
 9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca - komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 10. Obowiązkiem usługobiorcy jest korzystanie ze  sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz poszanowanie dóbr osobistych i praw autorskich, własności intelektualnej Usługodawcy. Usługobiorca zobowiązuje się do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, obowiązuje go także zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu) Usługobiorca może składać pisemnie na adres: FEBE S.C., ul. Kościuszki 3, 32-400 Myślenice lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@febebielizna.pl.
 12. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy, danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 13. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

 

§3

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej realizacje zamówienia. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§4

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży; płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatność gotówką przy odbiorze osobistym, płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pośrednictwem serwisu pośredniczącego w płatnościach.
 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów pośredniczących w płatnościach jest możliwy a aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta.
 4. Termin płatności w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu płatności zamówienie jest anulowane.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§5

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa zamówionych w Sklepie internetowym produktu dostępna jest na tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Każdorazowo szacunkowy termin dostawy produktów jest podawany Klientowi przed złożeniem zamówienia.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 5. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy a w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§6

ZASADY REKLAMACJI PRODUKTÓW

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, szczególne regulacje zawiera Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Zasadą jest że Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz bez wad.
 3. Reklamacja aby była skuteczna musi zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@febebielizna.pl,
 4. Wskazanym jest aby Klient podał w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwą rzecz na adres: FEBE S.C. ul. Kościuszki 3, 32-400, Myślenice.
 7. Koszt dostarczenia Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.
 8. Sprzedawca na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego wyłącza uprawnienie z tytułu rękojmi gdy kupującym Produkt jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.

§7

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument posiada prawa i możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu z ze Sprzedawcą.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument/Klient sklepu posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej oraz pomoc powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 4. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Każdemu konsumentowi (klientowi sklepu febebielizna.pl), który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkami wskazanymi w prawie w niniejszym Regulaminie.
 2. Aby skorzystać z prawa od odstąpienia należy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotu umowy wystosować oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera wzór przykładowego oświadczenia o dostąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy, wzór ten dostępny jest również na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Konsument może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres FEBE S.C. ul. Kościuszki 3, 32-400, Myślenice lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@febebielizna.pl.
 4. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik a dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
 11. Produkty zakupione w sklepie podlegające zwrotowi nie mogą nosić śladów używania, muszą zawierać wszystkie metki i oznaczenia.
 12. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie internetowej sklepu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 

§9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu sklepu internetowego oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą i nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą i nie będącego konsumentem Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient prowadzący działalność gospodarczą i nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą i nie będących konsumentami Usługodawca/Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą prowadzącym działalność gospodarczą i niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie umowy zawierane ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi załącznik – Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zawarte na podstawie Regulaminie sklepu internetowego umowy o charakterze ciągłym np. świadczenie Usługi Elektronicznej (przykład – Konta w Serwisie) w przypadku zmiany regulaminu, nowy regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu sklepu internetowego umów o innym charakterze niż umowy ciągłe np. Umowa Sprzedaży, zmiany Regulaminu sklepu internetowego nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Pobierz wzór formularza zwrotów

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

- WZÓR FORMULARZA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Miejscowość  i Data

Dane konsumenta

(imię i nazwisko, adres, e-mail i tel. kontaktowy)

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

 

Adresat:

 FEBE S.C., ul. Kościuszki 3,

32-400, Myślenice

 www.febebielizna.pl                  

                                                                     

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

odstępuję od umowy sprzedaży towaru:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………...

………………………………………………………………………………………………......................................................

(Prosimy wyraźnie wskazać nazwę towaru, kolor,  rozmiar,  ilość sztuk)

 

Dowód zakupu (prosimy skreślić właściwe) : Paragon , Faktura : 

o numerze ................................................................................................. 

Proszę o:

ZWROT kwoty ................................ zł (słownie:.............................................................................)

Imię i nazwisko właściciela rachunku …...........................................................................................

przelewem na rachunek bankowy: …..............................................................................................

 

                                                                                                                 Czytelny podpis klienta